بررسي و ارائه مدل مناسب براى اولويت بندى  احداث راههاى كنار گذر شهرها

بررسي و ارائه مدل مناسب براى اولويت بندى احداث راههاى كنار گذر شهرها

مقدمه شهرها عمدتا در دوراني قبل از اختراع وسايل نقليه موتوري بوجود آمده اند .دسترسي جاده هاي اصـلي(شوسه) و سراسري به آنها در اكثر مواقع و گذر اين راهها از ميان شهرها امري طبيعي و حتي ضروري بودهاست. شهرها علاوه بر محل زندگي ، محل داد و ستد و توزيع كالا نيز بوده اند و...