بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى  احداث راههاى کنار گذر شهرها

بررسی و ارائه مدل مناسب براى اولویت بندى احداث راههاى کنار گذر شهرها

مقدمه شهرها عمدتا در دورانی قبل از اختراع وسایل نقلیه موتوری بوجود آمده اند .دسترسی جاده های اصـلی(شوسه) و سراسری به آنها در اکثر مواقع و گذر این راهها از میان شهرها امری طبیعی و حتی ضروری بودهاست. شهرها علاوه بر محل زندگی ، محل داد و ستد و توزیع کالا نیز بوده اند و...