بررسي آزمايشگاهي برخي از پارامترهاي هندسي هيدروليكي بر روي حفره آبشستگي پايين دست پرتاب كننده هاي جامي

بررسي آزمايشگاهي برخي از پارامترهاي هندسي هيدروليكي بر روي حفره آبشستگي پايين دست پرتاب كننده هاي جامي

مقدمه: بحث آبشستگي هرچند قدمتي در حدود 150 سال در علم هيدروليك دارد ، ليكن بدليل پيچيدگي هاي خاص آن مورد توجه محققان است ، زيرا اين پديده در رودخانه ها و همچنين در اطراف سازه هاي هيدروليكي اساساً ممكن است به تغييرات زيادي در پيرامون آن ها منجر شود .در سال هاي پاياني...

تحليل پارامترهاي هندسي-هيدروليكي درابشستگي پايين دست كالورت ريزشي

مقدمه: يكي از مهمترين مسائل مهمي كه هميشه مورد توجه مهندسان و دست اندركاران كارهاي عمراني بوده است مساله آبشستگي است،در علم هيدروليك نيز به اين موضوع توجه زيادي شده و در تحقيقات بسياري سعي شده است كه با توجه به شرايط گوناگون اين پديده و گستردگي پارامترهاي موثر بر آن ،...