آنتنهای شکافی تیپر شده

آنتنهای شکافی تیپر شده

مقدمه آنتنهای شکافی بـه تـدریج بازشـونده در سـال 1979 بـرای اولـین بـار توسـط گیبـسون(Gibson) معرفی شدند . در آن زمان امکانی برای آنالیز این آنتنها وجود نداشت و ایـن بـدانعلت است که روشهای عددی محاسبهگرهای بـا حافظـه و سـرعت بـالا نیـاز دارنـد. محققـانمختلف آزمایشات...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...