اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي برای پالایشگاه به همراه برآورد های اقتصادی

اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي برای پالایشگاه به همراه برآورد های اقتصادی

مقدمه : بعد از بحران انرژي در دهة 80 به طراحي بهينه فرآيند توجه بيشتري شـده اسـت يكـي اززمينههايي كه در آن موفقيت چشم گيري حاصل شده است انتگراسيون فرآيند بوده اسـت. از طرفي تكنولوژيPinch نشان داده است كه يكپارچه سازي خوب فرايند، بواسطه سادگيطراحي تأسيسات و استفاده...