اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی برای پالایشگاه به همراه برآورد های اقتصادی

اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی برای پالایشگاه به همراه برآورد های اقتصادی

مقدمه : بعد از بحران انرژی در دهه 80 به طراحی بهینه فرآیند توجه بیشتری شـده اسـت یکـی اززمینههایی که در آن موفقیت چشم گیری حاصل شده است انتگراسیون فرآیند بوده اسـت. از طرفی تکنولوژیPinch نشان داده است که یکپارچه سازی خوب فرایند، بواسطه سادگیطراحی تأسیسات و استفاده...