سیستم های صوتی

سیستم های صوتی

چکیده پدیده ای احساسی که توسط یک ارتعاش گوش انسان را تحریک می نماید صدا یا صوت نامیده می شود . صدا یک وسیله ی ارتباطی انسان با همنوعان خود ، طبیعت و اشیاء است در نتیجه همواره بشر در این فکر بوده است که از این پدیده به نحو احسن برای برقراری ارتباط استفاده کند پس می...