مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار

مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار

مقدمه گاز طبيعي عمدتا داراي مقادير متفاوتي از دي اكسيد كربن مي باشد. اين گاز را اصطلاحا گـازترش مي نامند. گاز دي اكسيد كربن باعث اشكالات فراواني از جمله خوردگي مي شود. بنابراين اين گازبايد از جريان گاز حذف مي شود. مهمترين روش در صنايع گاز براي جداسـازي ايـن گـاز روش...