بررسی تطبيقی نحوه گزينش، آموزش، نگه داری و ارزش يابی معلمان در ايران و كشورهای آمريكا، انگليس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه كارهاي مناسب برای بهبود نظام آموزشی ايران

بررسی تطبيقی نحوه گزينش، آموزش، نگه داری و ارزش يابی معلمان در ايران و كشورهای آمريكا، انگليس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه كارهاي مناسب برای بهبود نظام آموزشی ايران

چكيده اين پژوهش براي آگاهي از تجربيات جهاني و شناسايي نوآوري نظام هاي آموزشي در زمينه تربيت معلم انجام شده است و هدف آن مقايسه نحوه جذ، آموزش، نگهداري و ارزش يابي در نظام تربيت معلم كشور آمريكا، انگليس ، ژاپن، مصر و هند با ايران به منظور ارائه پيشنهادهاي كاربردي مناسب...