بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگه داری و ارزش یابی معلمان در ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگه داری و ارزش یابی معلمان در ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

چکیده این پژوهش برای آگاهی از تجربیات جهانی و شناسایی نوآوری نظام های آموزشی در زمینه تربیت معلم انجام شده است و هدف آن مقایسه نحوه جذ، آموزش، نگهداری و ارزش یابی در نظام تربیت معلم کشور آمریکا، انگلیس ، ژاپن، مصر و هند با ایران به منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی مناسب...