بررسی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب براي بهبود نظام آموزشی ایران

بررسی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب براي بهبود نظام آموزشی ایران

چکیده هدف از این پژوهش مطالعهي تطبیقی فعالیتهاي فوق برنامه دورهي ابتدایی در ایران با کشورهاي آمریکا، انگلستان و مالزي، جهت ارائهي راهکارهایی براي بهبود نظام آموزشی ایران بهویژه در حوزه فعالیتهاي فوق برنامه، بر اساس روش بردي بوده است. دو کشور آمریکا و انگلستان هر یک به...