بررسی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

بررسی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

چکیده هدف از این پژوهش مطالعهی تطبیقی فعالیتهای فوق برنامه دورهی ابتدایی در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی، جهت ارائهی راهکارهایی برای بهبود نظام آموزشی ایران بهویژه در حوزه فعالیتهای فوق برنامه، بر اساس روش بردی بوده است. دو کشور آمریکا و انگلستان هر یک به...