بررسی تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی ﴿مستقیم﴾ در پیشرفت یادگیری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشین های الکتریکی

بررسی تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی ﴿مستقیم﴾ در پیشرفت یادگیری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشین های الکتریکی

چکیده: نتایج پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان سال سوم هنرستان در رشته های تحصیلی الکتروتکنیک در دروسی مانند مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم دچار افت تحصیلی هستند. برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارند که از جمله ی آنها می توان به عدم وجود انگیزه در...