بررسي ارتباط ميان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و صنعت در رشته صنايع چوب در ايران

بررسي ارتباط ميان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و صنعت در رشته صنايع چوب در ايران

چکیده : هدف از این تحقیق بررسی چگونگی ارتباط موجود میان هنرستان در رشته صنایع چوب وصنعت چوب در ایران است.سوال های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: سوال 1 : ارتباط بین برنامه درسی رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟ سوال 2 : ارتباط میان هنرجویان رشته صنایع...

بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهاي صنعت در این رشته

چکیده :   پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهاي بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران...