محتوی سازی و آموزش مفهوم خودآرایی (نمونه موردی علوم نانو)

چکیده  در بسیاری از کشورها، اهمیت فناوری نانو در عرصه های مختلف به خوبی درک شده است و آشنایی با این فناوری را از مقاطع پایه ای آغاز کرده و به آموزش آن می پردازند. با بررسی متون کتابهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس، مشخص می شود که جای مفاهیم فناوری نانو کم رنگ بوده...