محتوي سازي و آموزش مفهوم خودآرایی (نمونه موردی علوم نانو)

چکیده  در بسیاري از کشورها، اهمیت فناوري نانو در عرصه هاي مختلف به خوبی درك شده است و آشنایی با این فناوري را از مقاطع پایه اي آغاز کرده و به آموزش آن می پردازند. با بررسی متون کتابهاي درسی در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس، مشخص می شود که جاي مفاهیم فناوري نانو کم رنگ بوده...