کاربرد مدیریت دانش شخصی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می¬نماید. از آن¬جایی که دانش همیشه قدرت است،...