بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

فهـرست مطالـب فصل اول. مقدمه عصر کنونی، عصر پیچیدگی و تحول است. تحولات پر بعد و چندلایه¬ در نظام جامعه¬ی جهانی محیط¬های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نظام¬های آموزشی و در رأس آن مدارس بازنگری در برنامه¬ی درسی به عنوان یک اصل بنیادی را موردتوجه قرار داده...