مقایسه میزان اثر بخشی رویکرد ارتباطی با شیوه دستور ترجمه بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی

مقایسه میزان اثر بخشی رویکرد ارتباطی با شیوه دستور ترجمه بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی

چکیده روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد.این رویکرد بیشتر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایان گر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار...