مطالعه ي تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

مطالعه ي تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران با برنامه هاي درسی مشابه در دوکشور توسعه یافته (آمریکا،کانادا) و دو کشور در حال توسعه (پاکستان و مراکش)، بر اساس روش تطبیقی بردي، در جهت ارائه راهکارهایی براي بهبود برنامه درسی آموزش حرفه وفن بوده است. علت انتخاب...