مطالعه ی تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه های درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

مطالعه ی تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه های درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران با برنامه های درسی مشابه در دوکشور توسعه یافته (آمریکا،کانادا) و دو کشور در حال توسعه (پاکستان و مراکش)، بر اساس روش تطبیقی بردی، در جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامه درسی آموزش حرفه وفن بوده است. علت انتخاب...