تحليل محتوای كتابهای درسی عمومی براساس ميزان توجه به مباحث آموزش جهانی

تحليل محتوای كتابهای درسی عمومی براساس ميزان توجه به مباحث آموزش جهانی

چكيده:      هدف از اين پژوهش تحليل محتواي كتاب هاي عمومي دوره متوسطه بر اساس ميزان توجه به مسائل و مباحث جهاني است. اين مباحث به دليل تغييرات سريع در عرصه هاي گوناگون اجتماعي در جهان و لزوم تحولي گسترده در جامعه جهاني از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.در اين پژوهش روش...