تحلیل محتوای کتابهای درسی عمومی براساس میزان توجه به مباحث آموزش جهانی

تحلیل محتوای کتابهای درسی عمومی براساس میزان توجه به مباحث آموزش جهانی

چکیده:      هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های عمومی دوره متوسطه بر اساس میزان توجه به مسائل و مباحث جهانی است. این مباحث به دلیل تغییرات سریع در عرصه های گوناگون اجتماعی در جهان و لزوم تحولی گسترده در جامعه جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.در این پژوهش روش...