مقایسه برنامه های اجرا شده و کسب شده آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم وصنعت ایران

مقایسه برنامه های اجرا شده و کسب شده آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه  برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران که مشتمل بر 630 دانشجوی آموزش حضوری و 600...
بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

چکیده  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف و مقایسه ی آن  با روش های متداول تدریس می باشد. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم در مدارس ناحیه 2 شهرری در سال تحصیلی 89-88 می باشد. با توجه...