بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران و خلاقیت (نمونه موردی دبیران مدارس متوسطه)

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران و خلاقیت (نمونه موردی دبیران مدارس متوسطه)

چکیده یکی از ویژگی های برجسته تفکر آدمی خلاقیت است. نقش مدیران به عنوان اصلی مهم در شکوفایی و رشد خلاقیت افراد سازمان به شمار می آید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان و نوع ارتباط سبکهای مدیریت مدیران و خلاقیت دبیران مدارس متوسط شهرستان جهرم بوده است. نمونه تحقیق شامل...