کاربرد آمار در پژوهش های باستان شناسی

فهرست مطالب فصل اول   سرزمين پهناور ايران از لحاظ اطلاعات باستانشناسي و فرهنگي بسيار غني است.اين کشور مهمترين مکاني است که در آن به راحتي مي توان اولين استقرارهاي بشر،چگونگي توليد غذا(منشاءکشاورزي و دامپروري)،روستانشيني و …راپيگيري کرد.به منطور پیگری این...