نقش اطلاعات مربوط به ايمني  در طراحي جاده ها و تاثیرات آن در تصادفات

نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها و تاثیرات آن در تصادفات

مقدمه: بي شك هستي انسان پرتوي از هستي بيانتهاي پروردگار است. در قرآن كريم آمده است: كشتن يا حيات دادن به يك انسان مانند كشتن و حيات دادن به همه مردم است. [1] گسترش شهرها، افزايش توليد خودرو، تعميم زندگي ماشيني و روز افزوني ترافيك در شهرها و جاده ها ، درمقابل فوايد...