نقش اطلاعات مربوط به ایمنی  در طراحی جاده ها و تاثیرات آن در تصادفات

نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها و تاثیرات آن در تصادفات

مقدمه: بی شک هستی انسان پرتوی از هستی بیانتهای پروردگار است. در قرآن کریم آمده است: کشتن یا حیات دادن به یک انسان مانند کشتن و حیات دادن به همه مردم است. [1] گسترش شهرها، افزایش تولید خودرو، تعمیم زندگی ماشینی و روز افزونی ترافیک در شهرها و جاده ها ، درمقابل فواید...