تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

 چکیده هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارت های رشته ورزشی فوتبال) دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره ی...