تأثير مصرف دو نوع صبحانه با ميزان متفاوت كربوهيدرات بر برخی متغيرهای فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غير ورزشكار ۱۲ تا ۱۴ساله

تأثير مصرف دو نوع صبحانه با ميزان متفاوت كربوهيدرات بر برخی متغيرهای فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غير ورزشكار ۱۲ تا ۱۴ساله

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر مصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات بر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 12 تا 14 ساله انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پسران غیر ورزشکار 12 تا 14 سال و نمونه تحقیق شامل 1 گروه 12 نفری که...
رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط  با سلامتی (نمونه موردی پسران 15 تا 17 سال)

رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی (نمونه موردی پسران 15 تا 17 سال)

چکیده  اوقات فراغت را میتوان مهمترین و دلپذیرترین اوقات بشر دانست، به طوري که میتوانیم این اوقات را با فعالیت هاي بدنی بخصوص براي نوجوانان و جوانان پرکنیم تا اوقاتی پربارتر داشته باشیم. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با...
تاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی  دانش آموزان پسر دوره راهنمائی

تاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی

 چکیده هدف از اجراي این تحقیق بررسی تاثیر شیوه هاي مختلف برگزاري سه ساعت درس تربیـت  بـدنی بـر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماري تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمـائی شهرسـتان بنـاب کـه 3291...