تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه گیری vo۲max دختران۱۲ تا ۱۶ ساله غیر ورزشکار

تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه گیری vo۲max دختران۱۲ تا ۱۶ ساله غیر ورزشکار

عنوان: تعیین روایی معادله آلومتریک برای اندازه گیری  دانش آموزان دختر 12-16 ساله استاد راهنما: دکتر عباسعلی گائینی استاد مشاور: دکتر مجید کاشف نگارش: زهرا صابری نوغابی چکیده: تحقیق حاضر با هدف تعیین روایی معادله آلومتریک در اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان...