تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۶تا۱۸ساله

تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۶تا۱۸ساله

چکیده هدف از تحقیق حاضر تعیین و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی 8 هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست 16 تا 18 ساله بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان فوتبالیست دوره متوسطه که 18-16 سال...