مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارک ها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارک ها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

 چکیده :  هدف ازپژوهش  حاضر مقایسه تاثیریک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون  وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار بود.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر غیر ورزشکاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با میانگین سنی گروه با وسیله 82/±6/18 وبی...
مقایسه و تاثیر انواع روشهای گرم کردن بر آمادگی حرکتی (نمونه موردی دانش آموزان پسر فوتبالیست  دوره متوسطه)

مقایسه و تاثیر انواع روشهای گرم کردن بر آمادگی حرکتی (نمونه موردی دانش آموزان پسر فوتبالیست دوره متوسطه)

چکیده :  هدف ازاین  تحقیق مقایسه و اثر انواع روشهای گرم کـردن بـر آمـادگی حرکتـی دانـش آمـوزان پسـر فوتبالیست دوره متوسطه می باشد.جامعه آماری شامل کلیـه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه ، منطقـه آموزش و پرورش زاوه می باشد که  در سال تحصیلی 87 – 86 تعداد آنها 1500 نفر بوده...