رابطه بين شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غير ورزشكار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

رابطه بين شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غير ورزشكار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد. از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی...
رابطه بین آمادگی جسمانی، درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن ها در دانش آموزان 13 تا 15 ساله راهنمایی شهری و روستایی

رابطه بین آمادگی جسمانی، درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن ها در دانش آموزان 13 تا 15 ساله راهنمایی شهری و روستایی

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان آمادگی جسمانی، درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن در دانش آموزان پسر 13-15 ساله دوره راهنمایی شهری و روستایی بود. به همین منظور 60 دانش آموز پسر از مدارس راهنمایی شهرستان جوانرود با دامنه سنی 13-15 سال از دو گروه شهری...
رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط  با سلامتی (نمونه موردی پسران 15 تا 17 سال)

رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی (نمونه موردی پسران 15 تا 17 سال)

چکیده  اوقات فراغت را میتوان مهمترین و دلپذیرترین اوقات بشر دانست، به طوري که میتوانیم این اوقات را با فعالیت هاي بدنی بخصوص براي نوجوانان و جوانان پرکنیم تا اوقاتی پربارتر داشته باشیم. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با...
تاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی  دانش آموزان پسر دوره راهنمائی

تاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی

 چکیده هدف از اجراي این تحقیق بررسی تاثیر شیوه هاي مختلف برگزاري سه ساعت درس تربیـت  بـدنی بـر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماري تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمـائی شهرسـتان بنـاب کـه 3291...
بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی(نمونه موردی پسران 17 -15 سال)

بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی(نمونه موردی پسران 17 -15 سال)

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی پسران    15 -17 سال انجام شده است . جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه پسران دوره متوسطه رده سنی 15 تا 17 سال و نمونه آماري شامل 60 نفر از پسران 17-15 که از میان دانش آموزان...