رابطه بین شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

رابطه بین شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد. از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی...
مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارک ها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارک ها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

 چکیده :  هدف ازپژوهش  حاضر مقایسه تاثیریک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون  وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار بود.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر غیر ورزشکاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با میانگین سنی گروه با وسیله 82/±6/18 وبی...
تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

 چکیده هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارت های رشته ورزشی فوتبال) دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره ی...