بررسی دیدگاه دبیران در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الکترونیکی

بررسی دیدگاه دبیران در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الکترونیکی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران دوره آموزش متوسطه استان کرمانشاه در موردآمادگی برای اجرای آموزش های الکترونیکی  می باشد.و ازنوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی، دبیران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراکز پیش دانشگاهی آموزش وپرورش استان کرمانشاه که...