بررسی ديدگاه دبيران در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الكترونيكی

بررسی ديدگاه دبيران در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الكترونيكی

چكيده هدف پژوهش حاضر بررسي ديدگاه دبيران دوره آموزش متوسطه استان كرمانشاه در موردآمادگي براي اجراي آموزش هاي الكترونيكي  مي باشد.و ازنوع توصيفي- پيمايشي است. جامعه مورد بررسي، دبيران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي آموزش وپرورش استان كرمانشاه كه...