مطالعه فونستيك سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسايي دشمنان طبيعي سن گندم

مطالعه فونستيك سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسايي دشمنان طبيعي سن گندم

مقدمه گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین‌های دنیا کشت شده و از نظر سطح زیر کشت و تولید سالیانه نسبت به سایر غلات در درجه اول اهمیت می‌باشد (تاج بخش و پورمیرزا، 1382). اين گياه داراي سازگاري وسيعي از نظر آب و هوايي است و به همين دليل در همه جا كشت...