انتخاب صفحه

مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره گذر سیاوش از آتش – از دوره آل اینجو تا قاجار

 فهرست مطالب فصل اول: کلیات   معرفی گنجینه های پهناور ادبیات گرانبار فارسی که عمری بیش از هزار سال دارد کاری بس دشوار است.  ادبیات پر بار فارسی ، جلوه‌گاه راستین تلاش های چندین هزار ساله مردم فارسی زبان در زمینه های گوناگون هنر است، از جمله در حماسه و داستانهای...