بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهای اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازی در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازی در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...