Sn-Ag خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه

Sn-Ag خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه

 مقدمه سیستم آلیاژي Sn-Ag از جمله مواد زود ذوب هستند که با توجه به خواص مکانیکی مناسب، هدایت الکتریکی خوب و سازگاري با محیط زیست، به عنوان یکی از رایجترین سیستم هاي جایگزین براي سیستم آلیاژي مرسوم Sn-Pbتوسعه یافته و جهت استفاده در بسته بندي هاي الکترونیکی و اتصالات...