بررسی و ارزیابی عملکرد بادبند های زانویی در کاهش نیازهای لرزه ای غیر ارتجاعی

چکیده :  در قابهاي مهاربندي شده زانویی  یکانتهاي مهاربند قطري بجاي اتصال به گره اتصال تیر ستون به عضو مورب زانویی متصل می شود. عضو مورب زانویی به عنوان یک میراگر هیسترزیس طوري طراحی می شود که با پذیرش تغییر شکلهاي غیر الاستیک، ضمن استهلاك انرژي لرزه اي مانع از ورود...