بررسی و ارزیابی عملکرد بادبند های زانویی در کاهش نیازهای لرزه ای غیر ارتجاعی

چکیده :  در قابهای مهاربندی شده زانویی  یکانتهای مهاربند قطری بجای اتصال به گره اتصال تیر ستون به عضو مورب زانویی متصل می شود. عضو مورب زانویی به عنوان یک میراگر هیسترزیس طوری طراحی می شود که با پذیرش تغییر شکلهای غیر الاستیک، ضمن استهلاک انرژی لرزه ای مانع از ورود...