بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهای اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازی در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازی در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...
بررسی آلیاژهای موتور های دیزلی  سواری

بررسی آلیاژهای موتور های دیزلی سواری

مقدمه یکی از راههای مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه ای است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهای سواری با سوخت گازوئیل ،خودروهای هیبریدی، خودروهای خورشیدی، خودروهایی با انرژی باتری و...