بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...
بررسی آلیاژهای موتور هاي دیزلی  سواري

بررسی آلیاژهای موتور هاي دیزلی سواري

مقدمه یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و...