مواد  تابعی هوشمند

مواد تابعی هوشمند

در این فایل به بررسی مواد FGM که با عملگرها و حسگر های پیزوالکتریک ترکیب شده و همچنین به مواد پیزوالکتریکی که دارای خواص FGM  می باشد نیز اشاره شده است. در فصل دوم ، به بررسی خصوصیات و رفتار ماکرومکانیکی مواد FGM ارائه شده است.در فصل سوم به معرفی برخی از مواد هوشمند...