بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبکسـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...