بررسی خواص ترکیبات حاوی آهن در آلیاژهای سیلسیم و آلومینیوم

بررسی خواص ترکیبات حاوی آهن در آلیاژهای سیلسیم و آلومینیوم

۱‐ مقدمه آلیاژهای آلوم ینی م ‐ س یلیسی م دسته ای از آلیاژهای ر یختگی آلوم ینیم هستند که بـه دلیـ ل قابل یـ تریخته گر ی عال ی به طور وسیعی در صنعت مخصوصا” در ساخ ت قطعات اتومبیل مـورد اسـتفاده قـرارمی گ یرند. برای ایجاد خواص مکـانیکی مطلـوب در آلی اژهـای آلـومینی...