بررسی خواص ترکیبات حاوی آهن در آلیاژهای سیلسیم و آلومینیوم

بررسی خواص ترکیبات حاوی آهن در آلیاژهای سیلسیم و آلومینیوم

۱‐ مقدمه آلياژهاي آلوم يني م ‐ س يليسي م دسته اي از آلياژهاي ر يختگي آلوم ينيم هستند که بـه دليـ ل قابل يـ تريخته گر ي عال ي به طور وسيعي در صنعت مخصوصا” در ساخ ت قطعات اتومبيل مـورد اسـتفاده قـرارمي گ يرند. براي ايجاد خواص مکـانيکي مطلـوب در آلي اژهـاي آلـوميني...