بررسی آلیاژهای موتور هاي دیزلی  سواري

بررسی آلیاژهای موتور هاي دیزلی سواري

مقدمه یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و...
مطالعه ی مواد پیزوالکتریک

مطالعه ی مواد پیزوالکتریک

چکیده: امروزه با پیشرفت علم متالورژی، موادی جدید به عرصهی صنعت معرفی شدهاند که نگاهی نوین به دنیای مواد را در پی دارند. مواد هوشمند عصری جدید و متفاوت را برای زندگی انسان به ارمغان آوردهاند. دورانی فراتر از دوران فولاد و آهن ،مواد پیزوالکتریک و آلیاژهای حافظهدار از...