مروری بر مطالعات انجام شده پرامون مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید(PVC)

مروری بر مطالعات انجام شده پرامون مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید(PVC)

مقدمه علوم و تکنولوژی پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت . ایـن توسـعه ابتـدا فقـط محدود به تولید مونومرهای جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژی در زمینه های متفاوت، موارد کاربردی زیادی حاصل شد بطوریکه پلیمرهای تولید شده هیچکدام به تنهایی قابلیت کاربردی لازم...