مروري بر مطالعات انجام شده پرامون مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید(PVC)

مروري بر مطالعات انجام شده پرامون مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید(PVC)

مقدمه علوم و تکنولوژي پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت . ایـن توسـعه ابتـدا فقـط محدود به تولید مونومرهاي جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژي در زمینه هاي متفاوت، موارد کاربردي زیادي حاصل شد بطوریکه پلیمرهاي تولید شده هیچکدام به تنهایی قابلیت کاربردي لازم...