بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر در فرزکاری سریع صفحات نازک و دقیق برنزی

بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر در فرزکاری سریع صفحات نازک و دقیق برنزی

تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان استفاده از روش ماشینکاری سریع، در فرزکاری صفحات و قطعات با ضخامت کم آلیاژهای برنز تعریف و انجام شده است. ماشینکاری قطعات نازک که دارای دیواره های با ضخامت کم هستند، به روش های سنتی فرآیندی همراه با ضایعات زیاد می باشد. در مواد و آلیاژهایی...