لحیم کاری و اتصال قطعات در صنایع هوایی

لحیم کاری و اتصال قطعات در صنایع هوایی

فهرست طالب فصل 1: مقدمه  لحیم‌کاری از کهن‌ترین فرآیندهای اتصال فلزات و مواد است که جنبه‌های علمی و فنی آن همواره مورد توجه متخصصین متالورژی و علم مواد بوده است.  این روش یکی از روش‌های انجام اتصال است که با اعمال یک فلز یا آلیاژ پرکنندهبه عنوان ماده واسط به سطوح اتصال...