بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه پليمرها مولكولهاي بزرگي هستند كه از واحدهاي تكراري ساده تشكيل شده¬اند. اين نام از يك نام يوناني به نام پلي كه به معني چند تا و مر كه به معني قسمت مي باشد مشتق شده است. ماكرومولكول مترادف با پليمر مي باشد پليمرها از مولكول¬هاي ساده¬اي به نام...