بررسی اثر فیلم های اکسیدی بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-A356.2 و شبیه سازی حبس فیلم اکسیدی در حین پر شدن محفظه قالب

چکیده در پژوهش حاضر، اثر فیلم های اکسیدی قدیمی و جدید بر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد قطعات تهیه شده از آلیاژ A1-A356.2 بررسی شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور عیوب اکسیدی در ریزساختار، خواص مکانیکی آلیاژ را کاهش و پراکندگی استحکام کششی و درصد ازدیاد طول...