مباني سامانه هاي چند فازي پليمري و تشكيل مورفولوژي در آلياژهاي پليمري و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه

مباني سامانه هاي چند فازي پليمري و تشكيل مورفولوژي در آلياژهاي پليمري و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه

مقدمه نياز روز افزون بشر به مواد با كيفيت و خواص مطلوب باعث شده كه توجه او به مواد پليمري (كه تـا حـدود زيـادي دررفـــع ايـــن نيـــ از موفـــق بـــوده انـــد ) بيشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده مي گردد. واضح است كه با...