مبانی سامانه های چند فازی پلیمری و تشکیل مورفولوژی در آلیاژهای پلیمری و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه

مبانی سامانه های چند فازی پلیمری و تشکیل مورفولوژی در آلیاژهای پلیمری و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه

مقدمه نیاز روز افزون بشر به مواد با کیفیت و خواص مطلوب باعث شده که توجه او به مواد پلیمری (که تـا حـدود زیـادی دررفـــع ایـــن نیـــ از موفـــق بـــوده انـــد ) بیشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده می گردد. واضح است که با...