خزش و پارامترهای موثر بر آن و خزش در مس و آلیاژهای آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

خزش و پارامترهای موثر بر آن و خزش در مس و آلیاژهای آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

مقدمه مس یکی از مهمترین مواد مهندسی است که هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی کاربردهای فراوانی دارد. در حالت خالص، این فلز ترکیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است که آن را به صورت ماده ای اساسی و پرکاربرد در صنایع الکتریکی مطرح کرده است. از جمله این خواص می...