مدل سازی (با ANSYS) و تست خستگی و بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی هوشمند (حافظه دار) کامپوزیتی

مدل سازی (با ANSYS) و تست خستگی و بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی هوشمند (حافظه دار) کامپوزیتی

مقدمه: اعضای سازه های مختلف همچون هواپیماها، قطارها، ماشین ها، کشت یها …به دلایل مختلف در معرض رخدادهایی هستند که موجب ایجاد ترک و در نهایت تخریب عضوهای آنها می شود .حتی اگر دلیل خاصی برای ایجاد ترک نباشد، به دلایل مختلف مثلاً خ طکشی های اندازه گذاری ممکن است در...