مدل سازی (با ANSYS) و تست خستگی و بررسي تجربي وصله هاي پيشرفته ي هوشمند (حافظه دار) كامپوزيتي

مدل سازی (با ANSYS) و تست خستگی و بررسي تجربي وصله هاي پيشرفته ي هوشمند (حافظه دار) كامپوزيتي

مقدمه: اعضاي سازه هاي مختلف همچون هواپيماها، قطارها، ماشين ها، كشت يها …به دلايل مختلف در معرض رخدادهايي هستند كه موجب ايجاد ترك و در نهايت تخريب عضوهاي آنها مي شود .حتي اگر دليل خاصي براي ايجاد ترك نباشد، به دلايل مختلف مثلاً خ طكشي هاي اندازه گذاري ممكن است در...