ارزيابی  و تحليل پايداری شيب معدن با استفاده از نرم افزار  FLACو UDEC

ارزيابی و تحليل پايداری شيب معدن با استفاده از نرم افزار FLACو UDEC

مقدمه : در ابتد ا بايد گفت معدن انگوران بزرگترين و پر اهميت ترين معدن سرب و روي ايراناست. و از نظر فلز محتوي با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقايسه است. اين معدندر طول جغرافيايي 20 درجه و 47 دقيقه شرقي و عرض 40 درجه و 36 دقيقه شماليواقع است. آانسار انگوران به صورت يك رگه...