طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف  و بهبود کیفیت توان

طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان

مقدمه: وابستگی فزاینده جوامع امروزی به انرژی الکتریکی، لزوم دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان،کیفیت توان و ایمنی را دارای اهمیت بیشتری می کند.بهایی که مشترکین برای انرژی الکتریکی می پردازند توسط هزینه های مربوط به بخش های تولید،انتقال و توزیع تعیین می شود.در...