تولید الیاف سرامیک و طبیقه بندی آنها و کاربرد ترکیبات زیرکنیوم در تولید آنها

تولید الیاف سرامیک و طبیقه بندی آنها و کاربرد ترکیبات زیرکنیوم در تولید آنها

مقدمه سرامیکها، گروهی از مواد را تشکیل می دهند که توجه زیادی را در 30 سال گذشته، خصوصا در دهه اخیـربه خود جلب نموده اند، اگر چه بشر استفاده از سرامیکها را احتمالا از زمان دسترسی بـه مـواد اولیـه آنهابـاشکل دادن خاک رس به صورت سفالی و آجر و غیره آغاز کرده است.بعد از...