بررسی تاثير پارامترهای ماشينكاری با جريان ساينده (AFM) برنرخ برداشت ماده و پرداخت سطح

بررسی تاثير پارامترهای ماشينكاری با جريان ساينده (AFM) برنرخ برداشت ماده و پرداخت سطح

چكيده فرآيند ماشينكاري با جريان ساينده يكي از فرآيندهاي غير سنتي پرداخت سطح محسوب مي گردد كه برداشت ماده آن ميكرو يا نانو مكانيكي و به كمك ذرات ريز ساينده مي باشد. اين فرآيند براي عملياتي مانند صيقل كاري، پليسه گيري، برداشت لايه هاي دوباره ريختگي شده، پرداختكاري سطوح...